O czasopiśmie


Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu są czasopismem internetowym poświęconym zagadnieniom umysłu, jego funkcji i biologicznych podstaw. Publikujemy artykuły pisane z perspektywy szeroko rozumianej kognitywistyki lub reprezentujące podejście właściwe filozofii, psychologii, logice lub neuronauce.

W czasopiśmie ukazują się dotąd nie publikowane artykuły o postaci

  • koncepcyjnych rozpraw z wyraźnie zaznaczoną tezą autora,
  • sprawozdania z badań empirycznych,
  • przeglądy badań i stanowisk,
  • recenzje książek z dziedziny badań nad umysłem i mózgiem.

Czasopismo ukazuje się dwa razy do roku. Publikowane artykuły podlegają procedurze recenzyjnej.

Czasopismo wydawane jest przez Instytut Psychologii UAM oraz Instytut Filozofii UJ.

Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu ujęte są w Wykazie Wybranych Czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego .